ตลาดต้องการสูง “กระทรวงแรงงาน” เปิดอบรมคนครัวบนเรือ รายได้ 90,000 บาท/เดือน

คนครัวบนเรือ

ครัวไทย สู่ครัวโลก ความต้องการของผู้ประกอบการ และแรงงานที่สนใจไปทำงานบนเรือสำราญ และเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ มีแรงจูงใจจากรายได้ที่สูง หากเป็นเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ จะมีรายได้ตั้งแต่ 40,000-90,000 บาท/เดือน ซึ่ง กพร.ได้ดำเนินการฝึกอบรมมาแล้วหลายรุ่น เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก และขับเคลื่อนนโยบาย 3A กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาทักษะ ให้กับแรงงาน เป็นแรงงานคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน กพร.จึงดำเนินการจัดอบรม สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ขึ้น โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จึงประกาศรับสมัครอบรม สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ อีก 2 รุ่น กำหนดเปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 17 – 22 กันยายน 2562 ระยะเวลาการฝึก 42 ชั่วโมง ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ภายใต้หัวข้อความปลอดภัยและสุขภาพในการปฏิบัติงาน สุขลักษณะส่วนบุคคลและอาหาร ทักษะการประกอบอาหาร การป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ โภชนาการและสุขภาพ การจัดการและการควบคุมดูแลครัว การจัดการของเสียในครัว มุมมองด้านศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับพ่อครัวแม่ครัวคนไหนที่สนใจสามารถเขาอบรมได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านบนได้เลยนะครับ หวังว่าสาระดีๆนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังมองหางานทำและผู้ที่กำลังวางแผนในการปรับเปลี่ยนอาชีพ

Read More

1 มิถุนายนนี้ ขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ

ประกาศขึ้นค่าแรง

1 มิถุนายน ขึ้นค่าแรง ทั่วประเทศ แหล่งข่าว จากกระทรวงแรงงานเปิดเผย ประชาชาติธุรกิจ ว่า จากที่คณะกรรมการค่าจ้างกลางได้มีมติให้อนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ 46 จังหวัด กลับไปพิจารณา ทบทวน และส่งตัวเลขที่จะขอปรับขึ้นค่าจ้างมาที่อนุฯวิชาการเพื่อกลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 13 มี.ค.62 ล่าสุด ปรากฏว่าทั้ง 46 จังหวัดยังยืนยันมติเดิม ไม่ขอปรับเงินค่าจ้างมายังคณะอนุกรรมการวิชาการ ซึ่งคณะอนุกรรมการได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นหารือ เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 และมีมติให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใน 31 จังหวัด ที่คณะกรรมการค่าจ้างจังหวัด 31 จังหวัดเสนอในอัตรา 2-10 บาท/วัน ส่วน 46 จังหวัดที่คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดไม่เสนอปรับขึ้นค่าจ้าง เห็นควรให้ปรับขึ้นในอัตรา 2 บาท/วัน โดย จังหวัดที่ได้รับการเสนอให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดที่ 10 บาท/วัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต ปรับขึ้น 7 บาท/วัน ได้แก่ สมุทรปราการ ส่วนชลบุรี, ระยอง ให้ปรับขึ้น 5 บาท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ แล้ว ที่ประชุมอนุกรรมการมีมตินำเรื่องทั้งหมดเสนอบอร์ดค่าจ้างกลาง ซึ่งบอร์ดค่าจ้างกลางกำหนดจะจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันที่ 10 พ.ค.62 และหากบอร์ดค่าจ้างกลางเห็นว่า ตัวเลขการขอปรับขึ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม ทั้งฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง และมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คาดว่า จะสามารถเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์ถัดไป จากนั้นบอร์ดค่าจ้างกลางจะออกประกาศบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งเมื่อพิจารณากระบวนการขั้นตอนในทางปฏิบัติแล้ว คาดว่าบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่น่าจะประกาศใช้ได้วันที่ 1 มิ.ย.62 หรืออาจขยับออกไปตามความเหมาะสม สำหรับ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 แบ่งเป็น 7 อัตรา คือ โดยปรับขึ้นจากเดิมตั้งแต่…

Read More

‘ประกันสังคม’ เพิ่มค่าทำฟันจาก 900 เป็น 1,200

ประกันสังคม

เป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ใช้ประกันสังคม และล่าสุด’นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ’ เลขาธิการสำนักงานสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รับ ท ร า บ ข้อเสนอแนวทางการเบิกจ่ายทันตกรรมของสถานพยาบาลในความตกลง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา ที่ให้สำนักงาน ป ร ะ กั น สั ง ค ม พัฒนาการให้สิทธิกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน อาทิ ขอให้สำนักงานประกันสังคมปรับเพิ่มค่าบริการทันตกรรมให้มากกว่า 900 บาทต่อปี จากกรณีที่มีการถอนฟันซี่ที่ถอนยาก จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท ซึ่งไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณีนี้ และขอเพิ่มสิทธิเบิกกรณีฟันปลอมฐานโลหะ และราคาฟันปลอมทั้งปาก โดยขอปรับเพิ่มเป็น 6,000 บาท ให้เท่ากับสิทธิกรมบัญชีกลาง รวมถึงสามารถดึงข้อมูลผู้ประกันตนเพื่อความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม ปัจจุบัน มีสถานพยาบาลเอกชน/คลินิกเข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตนจำนวน 2,700 กว่าแห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ย้ำ ผู้ประกันตนโปรดสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า.. ส ถ า น พ ย า บ า ล แห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณี ทั น ต ก ร ร ม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยผู้ประกันตนใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมในอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี ภ า พ จ า ก อินเตอร์เน็ต สำหรับ ก…

Read More