สั่งด่วน ปิดโรงเรียนทุกแห่ง ทั้งจังหวัด

สั่งด่วน ปิดโรงเรียนทุกแห่ง ทั้งจังหวัด

วันที่ 21 มิ.ย.2564 นายกฤษณ์ คงเมือง ผวจ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่จ.เพชรบูรณ์ ยังมีการแพร่ระบา ดอยู่หลายอำเภอ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน คณะกรรมการโร คติดต่อจ.เพชรบูรณ์

จึงมีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ งดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ Onsite ทั้งหมด

แต่ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เช่น Online, On demand, On hand, On air ตามบริบทและความพร้อม ของสถานศึกษาแต่ละแห่งตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2564 ยกเว้นสถานศึกษาที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ เป็นการประจำ เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งไม่มีการเข้าออกของนักเรียนไม่น้อยกว่า 14 วันแล้ว

นอกจากนั้นยังมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ย งต่อการแพร่กระจายของ CV-19 ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ ยกเว้นที่มีการรับไว้ค้างคืนเป็นปกติ โรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน งดให้บริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าต่างๆอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ได้มีบางโรงเรียนเปิดให้มีการเรียนการสอบแบบ onsite แต่ปรากฎว่ามีนักเรียนติด CV-19 เนื่องจากช่วงปิดเทอมได้ไปอยู่กับผู้ปกครองในพื้นที่ต่างจังหวัด บางคนเดินทางไปต่างจังหวัด เมื่อเปิดเรียนแล้วถึงพบว่าติด CV-19 ทำให้โรงเรียนต้องประกาศปิดพร้อม ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง กักตัวเฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน สำหรับสถานการณ์ผู้ป่ว ย Cv-19 จ.เพชรบูรณ์ มีผู้ป่วยสะสม 210 ราย