โอนเงินรอบใหม่ 12000บาท วันที่ 9 ธันวาคม 63 กลุ่มไหนบ้างรีบเช็ก

401
โอนเงินรอบใหม่ 12000บาท วันที่ 9 ธันวาคม 63 กลุ่มไหนบ้างรีบเช็ก

ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 8.79 แสนครัวเรือน ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ (16 พ.ย. 63) งวดแรกนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 63 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. ได้นำเรื่องขอเพิ่มวงเงินงบประมาณในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 โดยกระทรวงพาณิชย์จะขอวงเงินเพิ่มเติมอีก จำนวน 28,711 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลได้จ่ายให้กับชาวนาไปแล้วจำนวน 18,096 ล้านบาท เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การจ่ายชดเชยส่วนต่างสำหรับงวดแรกและงวดต่อไปก็จะจ่ายทุกสัปดาห์และรอบต่อไปจะเป็นวันที่ 7 ธ.ค. 63 ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเกษตรกรจะได้ส่วนต่างสูงสุดคือ 40000 บาท จากการปลูกข้าวหอมมะลิ

สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563 วงเงิน 28,046 ล้านบาท คาดว่าจะจ่ายให้เกษตรกรผ่านบัญชีของเกษตรกรโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 ธันวาคม 63 จำนวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ 4.35 ล้านครัวเรือน

ด้านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ฝากถึงพี่น้องเกษตรกร เงินส่วนต่าง ‘ประกันรายได้ข้าว’ งวดถัดไปโอนให้ 9 ธ.ค.นี้ ส่วนเงินช่วยสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าว ไร่ละ 1000 บาทสูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะได้สูงสุดรายละ 20000 บาทนั้น จะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งก่อนซึ่งเป็นเงินไร่ละ 500 บาทโดยจะเริ่มจ่ายวันที่ 3-5 ธ.ค. 63 นี้

ทั้งนี้ มติที่ประชุม ครั้งที่ 27/2563 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 63 รอบที่ 1 (งวดที่ 4) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 23 ถึง 29 พฤศจิกายน 63 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

1)ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 12,100.57 บาท

2)ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,951.04 บาท

3)ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,122.47 บาท

4)ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 9,960.97 บาท

5)ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,066.61 บาท

สำหรับการชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่4ในวันที่30 พฤศจิกายน2563 ดังนี้

ราคาชดเชย

1)ข้าวเปลือกหอมมะลิ2,899.43บาท

2)ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ตันละ2,048.96 บาท

3)ข้าวเปลือกเจ้าตันละ877.53 บาท

4)ข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ1,039.03บาท

5)ข้าวเปลือกเหนียวตันละ933.39บาท