ขอรับทุนการศึกษา 3000 ใครมีปัญหารีบแจ้ง ก่อน 9 ธันวาคม

ทุนการศึกษา

มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 ให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต และครูโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Teleconference

นาย กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กล่าวภายหลังเปิดการประชุมผ่านระบบ Teleconference ว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สพฐ.ร่วมกับ กสศ. ปฏิรูปกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนและปฏิรูปวิธีจัดสรรงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

และได้รับความร่วมมือจากเขตพื้นที่การศึกษา ผอ. ครู กว่า 400,000 คน ในการระดมขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มาอย่างดี ทำให้สพฐ.มีเครื่องมือการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนยากจนได้กว่า 1.7 ล้านคน

รวมทั้งได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก กสศ.อีกคนละ 3,000 บาท/คน/ปี จำนวน 740,000 กว่าคน ครอบคลุมโรงเรียนกว่า 27,512 โรงเรียน สำหรับในปีการศึกษา 2563 สพฐ. และ กสศ. ได้ขยายผลการพัฒนาและบูรณาการร่วมกัน ทั้งความช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ม.ต้น ทั่วประเทศ ให้ได้รับการช่วยเหลือเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

นอกจากนี้ ยังบูรณาการการบันทึกข้อมูลเพื่อเยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูลการคัดกรองไว้ในระบบเดียวกัน โดยบันทึกข้อมูลครั้งเดียวสามารถนำไปใช้สำหรับเรื่องการเยี่ยมบ้านและการคัดกรองได้เลย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา ทางโครงการแจ้งว่ามีปัญหาโอนเงินให้กับเด็กบางคน เลขประจำตัวประชาชน และรหัสนักศีกษา (G) ไม่ถูกต้อง ให้ครูตรวจสอบข้อมูล นร.01 ของนักเรียน หากพบว่าผิดพลาดให้ครูแก้ไขในระบบ DMC ในภาคเรียนที่ 2/2563 ภายในวันที่ 9 ธันวาม 63

กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ

ระดับชั้นอนุบาล ถึง ม.ต้น สังกัด สพฐ.

จำนวน 740,000 คน

โรงเรียน 27,512 โรงเรียน

คัดกรองอีกครั้ง 9 – 26 ก.ค. 63

ครูลงพื้นที่ตรวจสอบ เช่น สอบถามผู้ปกครอง ถ่ายรูปที่อยู่อาศัย เป็นต้น 3,000 บาท/เทอม (ปีการศีกษา 1/2563)

โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก ธกส. และธนาคารออมสิน เปิดบัญชี 0 บาท ไร้ค่าธรรมเนียมและการสมัครพร้อมเพย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การสมัครรับทุน

-ครู/อาจารย์ ลงพื้นที่ค้นหาเด็กยากจน

-เด็ก/ผู้ปกครอง สมัครได้ที่โรงเรียน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

-ต้องมีฐานะยากจนจริงๆเท่านั้น

-จะเน้นโอนเงินให้กับบัญชีธนาคารของนักเรียน เพื่อความโปร่งใส และลดภาระของโรงเรียน

ขณะที่ นางสาวนุชนาถ รองผอ.ธกส. ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนับสนุนการทำงานของ กสศ. ในการที่จะให้บริการและอำำนวยความสะดวกให้นักเรยนยากจนพิเศษสามารถรับเงินอุดหนุนผ่านพร้อมเพย์ได้ เบื้องต้น สามารถเปิดบัญชี 0 บาทได้ทุกสาขา (สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ) ไม่มีค่าธรรมเนียม เปิดอบรมให้ความรู้ในการนำเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศีกษา

นางนวารี ผู้ช่วยธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศีกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ รู้สึกยินดีที่จะได้ให้บริการ สามารถเปิดบัญชี 0 บาทได้ทุกสาขา (สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน) ไม่มีค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่ารักษาบัญชีหากเด็กไม่ได้มีธุรกรรมกับธนาคารเป็นเวลานานๆ