ประกาศ 6 ฉบับสถานการณ์ฉุกเฉินฯ สั่งห้าม ให้อำนาจ “สัญญาบัตร” ค้นทุกที่เรียกบุคคลรายงานตัว

สถานการณ์ฉุกเฉินฯ

ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเช้าวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา

โดยมอบหมาย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็น หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในการกำกับ ควบคุม การแก้ไขสถานการณ์

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ในฐานะ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ออกประกาศฯเพื่อกำกับควบคุมสถานการณ์ จนถึงวันนี้(18 ตุลาคม 2563) แล้ว 6 ฉบับ อาทิการกำหนดควบคุมยานพาหนะ ห้ามเข้าพื้นที่ การกำหนดที่ควบคุมตัว ฯลฯ

ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุม

ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 2/2563 เรื่อง ห้ามนำยานพาหนะบางประเภทและสิ่งของเข้าพื้นที่ควบคุม

ประกาศห้ามยานพาหนะ 3 ประเภท เข้าพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ขณะที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ 3 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีอำนาจตรวจค้นตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ใจความว่า

เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงยุติลงโดยเร็ว และป้องกันมิให้เกิด เหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่า มีอำนาจตรวจค้นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวางใด ๆ ตามความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ 4 เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม ซึ่งครอบคลุมการห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างข้อมูลทำให้ตื่นตระหนก วุ่นวาย

ขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ 5 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจจับกุมและควบคุม และมีอำนาจออกคำสั่งเรียกบุคคล ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

โดยมอบหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มียศตั้งแต่ ร้อยตรี เรือตรี และเรืออากาศตรี นายตำรวจสัญญาบัตร ที่มีชั้นยศตั้งแต่ ร้อยตำรวจตรี หรือพนักงานฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เป็นผู้มีอำนาจ

ดังนี้ ข้อ 1 ออกคำสั่งเรียกให้บุคคลมารายงานตัว หรือมาให้ถ้อยคำหรือส่งมอบเอกสารหรือ หลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน แล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาและรายงานกองอำนวยการร่วม แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ทราบโดยทันที

ข้อ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจหรือศาลอาญา เพื่อขออนุญาตจับกุมและควบคุมตัว ผู้ต้องสงสัย ตามมาตรา 11 (1) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ทราบโดยด่วน โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้ 16 ตุลาคม 2563

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา