‘ประกันสังคม’ เพิ่มค่าทำฟันจาก 900 เป็น 1,200

ประกันสังคม

เป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ใช้ประกันสังคม และล่าสุด’นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ’ เลขาธิการสำนักงานสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รับ ท ร า บ ข้อเสนอแนวทางการเบิกจ่ายทันตกรรมของสถานพยาบาลในความตกลง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา

ที่ให้สำนักงาน ป ร ะ กั น สั ง ค ม พัฒนาการให้สิทธิกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน อาทิ ขอให้สำนักงานประกันสังคมปรับเพิ่มค่าบริการทันตกรรมให้มากกว่า 900 บาทต่อปี

จากกรณีที่มีการถอนฟันซี่ที่ถอนยาก จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท ซึ่งไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณีนี้ และขอเพิ่มสิทธิเบิกกรณีฟันปลอมฐานโลหะ และราคาฟันปลอมทั้งปาก

โดยขอปรับเพิ่มเป็น 6,000 บาท ให้เท่ากับสิทธิกรมบัญชีกลาง รวมถึงสามารถดึงข้อมูลผู้ประกันตนเพื่อความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม

ปัจจุบัน มีสถานพยาบาลเอกชน/คลินิกเข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตนจำนวน 2,700 กว่าแห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ย้ำ ผู้ประกันตนโปรดสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า..

ส ถ า น พ ย า บ า ล แห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณี ทั น ต ก ร ร ม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยผู้ประกันตนใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมในอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี

ภ า พ จ า ก อินเตอร์เน็ต

สำหรับ ก ร ณี ผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาล ที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

เพื่อขอรับประโยชน์ ท ด แ ท น ตามกฎหมายประกันสังคมได้ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

สำนักงานประกันสังคมขอขอบ พ ร ะ คุ ณ พร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ประกันตนเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมเป็นแรงงานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ภ า พ จ า ก อินเตอร์เน็ต

ภ า พ จ า ก อินเตอร์เน็ต

ข อ บ คุ ณ ข้อมูล สำนักงานประกันสังคมแห่งชาติ

Related posts