เกษตรกร กลุ่มนี้ที่จะได้รับเงินรวดเดียว 15000

0
125
เกษตรกร

สำหรับมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รัฐบาลเดินหน้าโอนเงินต่อเนื่อง ล่าสุด มีผู้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว 7.77 ล้านราย ตั้งเป้าให้จบภายในเดือนกรกฏาคม จับตาเกษตรกรบางกลุ่ม มีล้นได้เงินงวดเดียว 15,000 บาท

ความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการCOVID-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล่าสุด กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรกลุ่มแรก ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ภายในวันที่ 30 เม.ย. 63 ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ความซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาอื่นๆของรัฐให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์โอนเงินเยียวยาเข้าบัญชี ทั้งสิ้น 7.77 ล้านราย จากจำนวนเกษตรกรกลุ่มแรกที่มีการขึ้นทะเบียน 8.33 ล้านราย ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม ธกส. ได้โอนเงินให้เกษตรกรกลุ่มแรก ชุดที่ 1 ที่ผ่านการตรวจความซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ

เช่น การเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง ข้าราชการบำนาญ ผู้รับสิทธิประกันสังคม หรือโครงการอื่นๆ ไปแล้วจำนวน 3.22 ล้านราย วงเงินรวม 16,114.76 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ธกส. อยู่ระหว่างการโอนเงินให้เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ชุดที่ 2 เพิ่มเติมอีก 3.5 ล้านราย คาดว่า จะได้เงินครบภายใน วันที่ 29 พ.ค. 63

เกษตรกรสามารถกลุ่มแรก สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.moac.go.th หากเกษตรกรรายใดที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถอุทธรณ์ได้จน ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 63

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 63 สามารถตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ได้ที่ www.moac.go.th ตั้งแต่ 27 พ.ค. 63 เป็นต้นไป และสามารถอุทธรณ์ ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค. ถึง 5 มิ.ย. 63 ขณะที่เกษตรกรกลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูกในฤดูกาลนี้ ทางกระทรวงเกษตรได้ยืดสิทธิ โดยให้เกษตรกรมาลงทะเบียนแจ้งความจำนงที่จะปลูกภายในวันที 15 พ.ค. 63

และปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2563 จำนวนมี 1.3 แสนราย คาดว่า จะได้รับเงินประมาณเดือนกรกฎาคม ซึ่งกลุ่มนี้จะได้ทีเดียว 3 เดือน ก็คือ 15000 บาท 23 พฤษภาคม 63 นายเฉลิม ชัยศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เกษตรกรกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ใครทีโดนตัดสิทธิ์ไปไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถอุทธรณ์ได้ตาม 8 หน่วยงาน ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ภายในวันที่ 5 มิ.ย.เท่านั้น ยกเว้นกลุ่ม 3 สามารถอุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

ยื่นอุทธรณ์ได้ 8 หน่วยงานดังนี้

1.สำนักงานเกษตรอำเภอ

2.สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด

3.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด

4.สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

5.เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1ถึง8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1ถึง4

6.สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

7.การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหรือสาขา

8.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เอกสารประกอบอุทธรณ์

-บัตรประชาชน หลักฐานการมอบอำนาจ

-แบบรับเรื่องอุทธรณ์ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th ภายใน 8 วัน นับจากการยื่นอุทธรณ์

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ