ราชกิจจาฯ ประกาศให้ พม.จ่ายค่าจัดการผู้สูงอายุ รายละ 3,000

0
240
ราชกิจจาฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 63 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการ ตามประเพณีฉบับใหม่ โดยจะให้เงินสนับสนุนสงเคราะห์จัดการ ตามประเพณี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รายละ 3000 บาท ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการ ตามประเพณีรายนั้นยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนา ในขณะถึงแก่ความตาย พร้อมหลักฐานต่างๆ ภายใน 6 เดือน

โดยมีรายละเอียดมีดังนี้ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการ ตามประเพณีให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ขอบคุณ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา