มหาดไทย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ

0
152
มหาดไทย

วันที่ 19 พฤษภาคม 63 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดว่าด้วย กระทรวงการคลังมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กด 1004/8345 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 63 ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ากระทรวงการคลังมีนโยบายให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ ณ สาขาของ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธกส. ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 29 พฤษภาคม 63 ระหว่างเวลา 08.00 ถึง 16.30 น. เฉพาะวันเวลาราชการ

และขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยแจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง โดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัด ประสานความร่วมมือ

กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในการให้ข้อมูลและคำปรึกษา หรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการ 5000 บาท ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้วยแล้ว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนา กระทรวงมหาดไทยศบค.มท. พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล จึงขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรม

อำเภอดำเนินการ ดังนี้

1)รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการ 5,000 บาท ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยในการดำเนินการขอให้ใช้แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของกระทรวงการคลัง และใช้ช้อมูลเอกสารรายละเอียดต่ๆ เช่น เอกสารแถลงข่าวกระทรวงการคลัง หรือเอกสารคำถามคำตอบที่กระทรวงการคลังส่งมาเป็นข้อมูลในการตอบคำถามประชาชน

2)แจ้งสำนักงานคลังจังหวัด มอบหมายจนท.ในสังกัดปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ดำรงรรมจังหวัดในการับเรื่องให้ข้อมูลให้คำปรึกษา รวมทั้งจำแนกประเด็นปัญหาที่ผู้ร้องประสงค์ร้องเรียนร้องทุกข์ แล้วรวบรวมนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายสัปดาห์

อนึ่ง หากผู้ราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเพิ่มบุคลากรเพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการหรือมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ที่ 96/2557

ลงวันที่ 18 กรกภาคม 57 เรื่องการจัดตั้ง ศูนย์ดำรงธรรม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือกระทรวงการคลังข้างต้น ได้ทางเว็บไซต์ www.moicovid.com หัวข้อ หนังสือสั่งการมท.

ขอบคุณที่มา มติชนออนไลน์