ประกาศดด่วน!! กพท.ห้ามเครื่องบินเข้าไทยต่ออีก 1 เดือน

0
25
ห้ามบินเข้าไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีการห้ามอากาศยาน ทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องการแพร่ระบาดของCOVID ภายในประเทศ และสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว

โดยล่าสุด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การบิน

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าว เพื่อประสิทธิผลในการป้องกัน COVID-19 ติดต่อระหว่างประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1)ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันทื่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.

2)การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1.ให้เป็นอันยกเลิก

ประกาศจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

3)ข้อห้ามตาม 1) ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

3.1 อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร State or Military aircraft

3.2 อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน Emergency landing

3.3 อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค Technical landing โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

ประกาศจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

3.4 อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 Humanitarian aid medical and relief flight

3.5 อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา Repatriation 6 อากาศย านขนส่งสินค้า Cargo aircraft

4.บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตาม 3. จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบการติดต่อตามที่กำหนดในกฎหมาย เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศขยายเวลาห้ามเครื่องบินเข้าประเทศไทยฉบับที่ 5 ต่อเวลาออกไปอีก 1 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ของCovid-19

ขอบคุณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย