ธนาคาร พักชำระสินเชื่อรถยนต์ ลดภาระช่วงโควิด-19

พักหนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งกับประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารและบริษัทลีสซิ่ง จึงได้ออกมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ เพื่อช่วยลดภาระลูกค้าที่ต้องเผชิญกับ วิกฤติโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้

ซึ่งธนาคารและบริษัทลีสซิ่ง ที่ออกมาตรการ “พักชำระสินเชื่อรถยนต์” ช่วยเหลือลูกค้า มีดังนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน

ธนาคารทิสโก้

 • ลูกหนี้รายย่อย
 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่ วคราวไม่เกิน 6 เดือน
 • ลดภาระการผ่อนชำระ
 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 • ลดค่าธรรมเนียม

ธนาคารเกียรตินาคิน พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอกเบี้ย และการขย ายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้
*การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนด

กลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ทางธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือโดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอกเบี้ย และการขย ายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้

โตโยต้า ลีสซิ่ง

โครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไ ว รั สโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกssมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / โรงแรม / ขนส่ง และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกssมการท่องเที่ยว

*เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ธนาคารธนชาต สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE

ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip Payment) และ/หรือขย ายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ทั้งนี้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ ประเภทสินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน

เงื่อนไข

 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง
 • สำหรับลูกค้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่าง ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของCOVID-19 (ไ ว รั สโคโรน่า), ภัยแล้ง, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ
 • กรณีมีผู้ค้ำประกันต้องให้ผู้ค้ำประกันลงนามในบันทึกสัญญาต่อท้ายทุกราย และต้องเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม
 • การขย ายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ไม่รวมสินเชื่อเล่มแลกเงิน
 • กรณีขอขย ายระยะเวลา ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขย ายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ (Hire Purchase Reschedule)
 • ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด
 • สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ : ธนาคารธนชาตให้สิทธิขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ขยายวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ทั้งประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย, กรุงเทพธุรกิจ

Related posts