ประกาศรๅชกิจจาฯ แต่งตั้ง ปารีณา นั่ง กมธ ปรๅบปรๅมทุจริต

ปารีณา

วันที่ 16 มค 63 เว็บไซต์ราชกิจจๅนุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปรๅบปรๅมการทุจริตประพฤติมิชอบให้ ปารีณา ไกรคุปต์ และสิระ เจนจาคะ ดำรงตำแหน่งแทน ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ พยม พรหมเพชร ความว่า ประกาศสภาผู้แทนราษฎร

เรื่องตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกัน และปรๅบปรๅมการทุจริตประพฤติมิชอบ แทนตําแหน่งที่ว่างตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งนาย ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนาย พยม พรหมเพชร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกัน และปรๅบปรๅมการทุจริตประพฤติมิชอบนั้น

เนื่องจากนาย ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนาย พยม พรหมเพชร ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปรๅบปรๅมการทุจริตประพฤติมิชอบ เพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง น ส ปารีณา ไกรคุปต์ และนาย สิระ เจนจาคะ เป็นกรรมาธิการแทนตามลําดับ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ ศ 2562 ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

Related posts