รัฐบาลเติมเงิน เข้ากองทุนหมู่บ้าน ทั่วประเทศ หมู่บ้านละ 200000

รัฐบาล

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่รัฐบาลจ่ายงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านเพืื่อพัฒนาบ้านเมือง ล่าสุดเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ระบุว่า “รัฐเติมเข้ากองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ แห่งละไม่เกิน 200000 บาท ใช้พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามความเหมาะสม คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน

โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A B และ C แห่งละไม่เกิน 200000 บาท ภายใต้วงเงินรวม 14348จุด4 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนหรือดำเนินกิจการอื่น ๆ

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ การดำเนินการตามโครงการนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนดโดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน ความโปร่งใสรวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบ

และรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุมชนและใช้แรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่

เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจำชุมชนการจัดทำแหล่งเก็บน้ำชุมชน และเครื่องจักรสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น

โดยกรอบระยะเวลาดำเนินการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือดำเนินกิจกรรมจากเงินสนับสนุนของรัฐบาลต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน จึงให้ดำเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรเงิน”

โพสต์ดังกล่าว

หมูบ้านละ 20000 บาท

กองทุนหมู่บ้าน

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

Related posts